REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ON-LINE „AXN și KissFM te premiaza în stil mare”

S-a cerut autentificarea prezentului document:

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ON-LINE

„AXN și KissFM te premiaza în stil mare”

14 octombrie – 11 noiembrie 2013

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „AXN și KissFM te premiază în stil mare” (denumită în cele ce urmează “Campania Promoţională” sau „Promoţia”)  este MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Splaiul Independenței nr. 319G, City Building, secțiunea B, et.7, camera B, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4497/2001, cod unic de înregistrare RO 13869251, capital social 200 RON, având IBAN nr. RO 68 INGB 0001 0081 5814 8910, deschis la ING Bank București, reprezentată legal prin domnul Florin Ciobica -  Director  General și împuternicit al Administratorului Unic  (denumită în cele ce urmează ”Organizatorul” sau “KISS FM”) și care deține autorizarea și împuternicirea de a desfășura Campania Promoțională de la următoarele societăți:

(i) SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (“SBS”), cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20632/1992, cod unic de înregistrare: 4747298 (RO), capital social: 5.010.000 lei, persoană juridică română detțnătoare a licențelor de radio “KISS FM”și “MAGIC FM”;

(ii) CANET RADIO S.R.L. (“CANET”) cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 319G, City Building, secțiunea B, et.7, camera C, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15043/2007, cod unic de înregistrare: 20211002 (RO), capital social: 200 lei, persoană juridică română deținătoare a licenței de radio “ROCK FM”.

1.2. Toate Premiile care vor fi acordate în cadrul Campaniei Promoționale sunt oferite de AXN Europe Limited, cu sediul în Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londra W1F 9LU, Anglia, înregistrată sub nr. 4823833, cod de înregistrare în scopuri de TVA GB 824 4697 07 (denumită în cele ce urmează „AXN”). AXN va oferi aceste premii prin intermediul mandatarului său Cable Direct S.R.L. (“Cable Direct”), o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul în Clădirile D-E, Str. Serban Vodă nr. 133, sector 4, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9044/1999, cod unic de înregistrare RO12294414, reprezentată de John Florescu, cu funcția de administrator. 

1.3. Campania Promoţională se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oricând pe parcursul desfăşurării Campaniei. Astfel de modificări vor fi făcute public cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare, în condiţiile secţiunii 5.5. de mai jos.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

2.1. În prezentul Regulament, în afara noţiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificaţie:

a) „Forţa majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independentă de voinţa Participanţilor sau a Organizatorului, neimputabilă acestora şi care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depăşită de către aceştia, şi care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forţă majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanţe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundaţii, perturbări ale traficului aerian sau de altă natură, restricţii de călătorie în ţară sau în străinătate şi alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acţiuni ale instituţiilor publice.

b) „Mecanismul Campaniei Promoţionale” -  reprezintă mecanismul de desfășurare a Campaniei Promoționale, astfel cum este acesta descris la secțiunea 5 din prezentul Regulament;

c) „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei Promoţionale, identificat conform secţiunii 1.1. de mai sus şi având atribuţii în Campania Promoţională stabilite prin prezentul Regulament;

d) „Participanţii” - toate persoanele fizice cetăţeni romani, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei Promoţionale, cu excepția prevăzută la secțiunea 4.2. de mai jos, care îndeplinesc condiţiile menţionate în secţiunea 4 de mai jos;

e) „Producția TV Relevantă” – producția TV constând în episodul dintr-un serial difuzat de AXN pe canalele AXN, AXN White și AXN Black, potrivit programului din Anexa la prezentul Regulament, la finalul căruia și în legătură cu care se vor publica săptămânal pe site-ul Campaniei Promoționale câte trei (3) întrebări aferente Campaniei Promoționale, în condițiile stabilite de prezentul Regulament; 

f) „Premiile Săptămânale” – reprezintă produsele descrise la secțiunea 6.1. din prezentul Regulament;

g) „Premiul cel Mare” – reprezintă produsele descrise la secțiunea 6.1.3. din prezentul Regulament;

h) „Promoţia” sau „Campania Promoţională” – reprezintă acest program care se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament.

i) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei Promoţionale, inclusiv anexele şi actele adiţionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei Promoţionale 

3.1. Campania Promoţională are loc pe o perioada de patru (4) săptămâni, în intervalul 14 octombrie 2013 – 11 noiembrie 2013. 

3.2. Promoţia se va desfăşura pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 4. Participanţii şi condiţiile de participare la Campania Promoţională 

4.1. Pentru a participa la Campania Promoţională, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

i. să fie persoane fizice cetăţeni români; 

ii. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei Promoţionale; 

iii. să acceseze pagina dedicată Campaniei Promoționale de pe site-ul www.kissfm.ro, secțiunea Concursuri, respectiv http://www.kissfm.ro/axn şi să acceseze contul personal de pe acest site. În cazul în care nu au un cont pe site, îşi pot crea unul în mod gratuit, folosind opţiunea „Cont nou”/ “Login”;

iv. să completeze toate câmpurile obligatorii din formularul de înscriere la Campania Promoţiei accesibil pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn

v. să aleagă una (1) dintre cele trei (3) întrebări săptămânale aferente fiecărei Producții TV Relevante publicate de către Organizator și să răspundă corect la aceasta prin completarea online a răspunsului în căsuța aferentă fiecărei întrebări;

vi. să îşi exprime acordul pentru participarea la tragerea la sorţi organizată pentru Premiile Săptămânale și pentru Premiul cel Mare;

vii. să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament. 

4.2. Prin derogare de la prevederile art. 4.1. ii) de mai sus, persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 – 18 ani pot participa la prezenta Campanie Promoţională doar cu acordul explicit al părintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, părintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 16 – 18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Promoţie şi va bifa căsuța de acord de comunicare promoţională de pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn

4.3. La îndeplinirea cerinţelor de la art. 4.1., respectiv 4.2. de mai sus, Participantul va fi înscris automat la tragerea la sorţi electronică organizată săptămânal, având șansa de a câștiga unul dintre Premiile Săptămânale precum și la tragerea la sorți electronică organizată la finalul Campaniei Promoționale pentru câștigarea Premiului cel Mare. 

4.4. Același Participant poate să se înscrie la concurs de maximum 3 ori pe săptămână, câte o participare pentru fiecare Producție Relevantă difuzată în săptămâna respectivă, prin completarea formularului de concurs și a răspunsului la una dintre cele trei întrebări aparţinând unuia dintre cele 3 seriale, în total 9 întrebări, fiecare participare fiind o șansă în plus pentru câștigarea Premiilor Săptămânale. 

4.5. În cazul în care un Participant a câștigat unul dintre Premiile Săptămânale acordate prin tragere la soți, acesta NU pierde dreptul de a participa în continuare la Campania Promoțională, fiind înscris automat la tragerea la sorți pentru câștigarea Premiului cel Mare. Participantul câștigător are posibilitatea de a participa în continuare la concurs și de a câștiga și alte Premii ale Promoției.

4.6. La Promoţie NU pot participa angajaţii Organizatorului, ai AXN, ai agenţiilor şi societăţilor implicate în organizarea şi derularea acestei Campanii Promoţionale, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) şi soţul /soţia celor menţionaţi mai sus.

4.7. De asemenea, NU pot participa la Promoţie persoanele juridice sau asociaţiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociaţii familiale autorizate în care angajaţii Organizatorului, ai AXN, angajaţii agenţiilor implicate şi/sau ai distribuitorilor Organizatorului, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) ori soţul /soţia acestora deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

4.8. Participarea la această Campanie Promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui Participanţilor câştigători. Prin participarea la Promoţie, Participanţii acceptă intrarea automată în baza de date a Organizatorului.

4.9. Prin simpla participare la Promoţie, Participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor şi a îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului si ale AXN. 

4.10. Promoţia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunţa în mod public aceste modificări, prin publicarea acestora pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn. Orice modificare se va efectua prin act adiţional conform secţiunii 5.5. de mai jos.

SECŢIUNEA 5. Participarea la Promoţie şi Mecanismul Campaniei Promoţionale

5.1. În vederea participării la Promoţie, Participanţii trebuie să acceseze site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn şi să parcurgă etapele stabilite prin prezenta secţiune.

5.2. Pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn, Organizatorul va publica săptămânal în zilele de luni, marţi şi miercuri, la sfârșitul Producțiilor TV Relevante, difuzate de către AXN potrivit programului din Anexa la prezentul Regulament, câte trei (3) întrebări cu răspuns deschis referitoare la Producțiile TV Relevante difuzate săptămânal, în fiecare dintre zilele respective. Fiecare Participant trebuie sa aleagă una (1) dintre cele trei (3) întrebări publicate în zilele de luni, marţi şi miercuri, sa răspundă corect si astfel se califică automat pentru tragerea la sorți care va fi desfășurată săptămânal și în urma căreia vor fi desemnați câștigătorii Premiilor Săptămânale. La finalul concursului se va desemna prin  tragere la sorţi câștigătorul Premiului cel Mare, dintre toţi participanții cu răspunsuri corecte înscrişi în cele 4 săptămâni de concurs. Întrebările referitoare la fiecare Producție vor fi disponibile Participanților de la sfârșitul Producției TV Relevante și până la finalul fiecărei săptămâni de concurs în fiecare zi de duminică până la ora 00.00. De exemplu, în săptămâna 1 de concurs: 14 octombrie 2013, după terminarea serialului „Spartacus”, începând cu ora 00.00 va fi disponibilă Întrebarea din serial. Aceasta va fi disponibilă până duminică, 20 octombrie ora 23.59. Mecanismul se va relua pentru fiecare Producție TV Relevantă, în fiecare săptămână din durata Promoției.

5.3. Detaliile referitoare la aducerea la îndeplinire a mecanismului Promoţiei şi modul de participare vor fi disponibile pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn

5.4. Pentru a participa la Campania Promoţională şi a putea câştiga Premiile oferite în cadrul Campaniei Promoţionale, Participanţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile stabilite potrivit secțiunii 4 de mai sus și să răspundă corect la cel puțin una (1) dintre cele trei (3) întrebări publicate săptămânal în zilele de luni, marţi şi miercuri pe site-ul Campaniei Promoţionale, în condițiile stabilite de prezentul Regulament.

5.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a actualiza şi/sau modifica Mecanismul Campaniei Promoţionale prevăzut în prezenta secţiune şi pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn. Astfel de modificări vor fi operate printr-un act adiţional la prezentul Regulament care va fi adus la cunoştinţa Participanţilor anterior intrării în vigoare, prin publicare pe site-ul Promoţiei http://www.kissfm.ro/axn

SECŢIUNEA 6. Premiile Promoţiei şi atribuirea acestora

6.1. Premiile 

6.1.1. La începutul fiecărei săptămâni din durata de desfăşurare a Promoţiei, respectiv în fiecare luni până la ora 12.00, vor fi desemnați prin tragere la sorţi câştigătorii pentru fiecare dintre Premiile Săptămânale oferite de AXN, prin mandatarul său, Cable Direct.

6.1.2. Premiile atribuite săptămânal în cadrul prezentei Campaniei Promoționale(denumite în cele ce urmează „Premiile Săptămânale”) constau în următoarele:

a) câte o (1) consola PS3 Sony, în valoare de 1.300 RON (TVA inclus) / bucata;

b) câte un (1) Walkman MP4  Sony, în valoare de 500 RON (TVA inclus) / bucata;

c) câte o (1) pereche de căști wireless Sony, în valoare de 190 RON (TVA inclus) / bucata;

6.1.3 Premiul cel Mare atribuit la finalul concursului în cadrul prezentei Campaniei Promoționale (denumit în cele ce urmează „Premiul cel Mare”) constă în următoarele:

a) un (1) televizor Sony, în valoare de 2.000 RON (TVA inclus) / bucata;

b) un (1) home  cinema cu Blu Ray player Sony, în valoare de 2.100 RON (TVA inclus) / bucata;

6.1.4. Prin urmare, ansamblul Premiilor Promoției oferite de AXN va fi alcătuit din patru (4) console PS3 Sony, patru (4) Walkman MP4  Sony,  patru (4) pereche de căști wireless Sony,  un (1) televizor Sony şi un (1) home cinema cu Blu Ray player Sony (denumite în acest Regulament prin „Premiile Promoției” sau „Premiile”). 

6.1.4. Valoarea totală a Premiilor Promoției este de 12.060 RON (TVA inclus).

SECȚIUNEA 7. Tragerile la sorți

 

7.1. Tragerile la sorţi vor fi efectuate la nivel naţional şi vor include toţi Participanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Regulament şi cerute pentru participarea la tragerea la sorţi.

 

7.2. Tragerile la sorţi pentru Premiile Săptămânale vor avea loc în fiecare săptămână a Campaniei Promoţionale după următoarea planificare:

a) Săptămâna 1: tragerea la sorţi are loc luni, în data de 21 octombrie 2013, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 14 octombrie (după difuzarea episodului din Producția Relevantă) - 20 octombrie 2013, ora 23.59.59 inclusiv.

b) Săptămâna 2: tragerea la sorţi are loc luni, în data de 28 octombrie 2013, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 21 octombrie (după difuzarea episodului din Producția Relevantă)  – 27 octombrie 2013, ora 23.59.59 inclusiv.

c) Săptămâna 3: tragerea la sorţi are loc luni, în data de 4 noiembrie 2013, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 28 octombrie (după difuzarea episodului din Producția Relevantă) – 3 noiembrie 2013, ora 23.59.59 inclusiv.

d) Săptămâna 4: tragerea la sorţi are loc luni, în data de 11 noiembrie 2013, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 11 noiembrie (după difuzarea episodului din Producția Relevantă) – 10 noiembrie 2013, ora 23.59.59 inclusiv.

7.3. După fiecare tragere la sorți se vor desemna Participanții câştigători prin tragere la sorţi electronică dintre Participanţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus.

7.4. Participanţii care au luat parte la o tragere la sorţi nu vor putea participa la o altă tragere la sorţi decât dacă au îndeplinit condiţiile din secţiunea 4 în cadrul săptămânii pentru care se face noua tragere la sorţi. 

7.5. Tragerea la sorţi pentru Premiul cel Mare va avea loc la sfârşitul Promoției, concomitent cu tragerile la sorţi pentru câștigătorii Premiilor Săptămânale din ultima săptămână de concurs, respectiv în data de 11 noiembrie 2013. Tragerea la sorţi se va face dintre Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 14 octombrie – 10 noiembrie 2013, indiferent că au câștigat sau nu un Premiu Săptămânal.

7.6. Tragerile la sorți din această Campanie Promoțională vor fi realizate prin mijloace electronice în prezența persoanelor desemnate de către Organizator. Tragerile la sorți vor fi consemnate într-un înscris în care se vor prevedea numele și prenumele Participanților Câștigători, Premiul și datele de contact ale acestora. Prin decizia Organizatorului, la tragerile la sorți poate participa și un avocat care va atesta efectuarea acestora.

7.7. Numele fiecărui Participant declarat câştigător al unui Premiu Săptămânal sau al Premiului cel Mare oferit prin tragere la sorţi va fi făcut public pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn la data la care are loc respectiva tragere la sorţi, conform secţiunii 7 de mai sus, până la ora 12.00.

SECȚIUNEA 8. Intrarea în posesia Premiilor Săptămânale 

8.1. Condiții generale 

8.1.1. Un Participant poate primi unul sau mai multe Premii Săptămânale precum si Premiul cel Mare pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei Promoţionale, în funcție de numărul de înscrieri la concurs și cu condiția să îndeplinească în mod cumulativ condițiile stabilite la secțiunea 4 de mai sus. Un Participant declarat câştigător al unui Premiu Săptămânal poate participa și la o altă tragere la sorţi pentru Premiile Săptămânale şi Premiul Mare în cadrul Campaniei Promoționale şi poate fi declarat câştigător dacă în săptămâna anterioară respectivei trageri la sorți îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile de participare prevăzute la secțiunea 4 de mai sus.

8.1.2. Premiile Săptămânale şi Premiul cel Mare vor fi expediate prin curierat rapid către Participanţii declaraţi câştigători, în termen de 2 săptămâni după încheierea Campaniei Promoționale, după o notificare telefonică şi electronică prealabilă. Datele de contact ale Participanţilor (numărul de telefon şi adresa de e-mail) vor fi furnizate de Participanţi la momentul creării contului personal pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn.

8.1.3. În termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Participanţii au fost declaraţi câştigători, aceştia vor trimite la adresa de mail AXN (raluca_canteri@spe.sony.com) sau KissFM (prin intermediul site-ului kissfm.ro secțiunea contact) date referitoare la adresa poştală la care urmează să fie expediat premiul şi datele de întocmire a procesului-verbal de predare primire (nume, prenume, serie şi nr. BI/CI, CNP).

8.1.4. Procesul verbal de predare-primire va fi completat şi semnat de către AXN prin intermediul mandatarului Cable Direct şi trimis spre semnare, împreună cu Premiul Săptămânal sau Premiul cel Mare, Participantului declarat câştigător. Un exemplar al procesului-verbal semnat de Participantul declarat câştigător va fi returnat către AXN  prin curierul care a efectuat livrarea.

8.1.5. Dacă ulterior tragerii la sorţi conform secţiunii 7 din prezentul Regulament AXN nu poate preda Premiul Săptămânal sau Premiul cel Mare, acesta va fi păstrat pe o perioadă de 15 zile, timp în care Participantul va fi contactat telefonic. În situaţia în care nici după expirarea termenului de 15 zile de mai sus Premiul nu poate fi acordat din motive neimputabile AXN, acesta îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda Premiul respectivului Participant declarat câştigător.

8.1.6. De asemenea, în cazul refuzului vreunui Participant câştigător de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

8.1.7. Organizatorul şi AXN nu pot fi ţinuţi răspunzători dacă Premiile Săptămânale sau Premiul cel Mare nu ajung la destinaţie sau dacă ajunge deteriorat din cauza funcţionării defectuoase a serviciilor de curierat ori din cauza adreselor incomplete furnizate.

8.2. Condiții speciale pentru Participanții câștigători cu vârsta între 16 - 18 ani

8.2.1. În cazul în care un Participant declarat câştigător este minor cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, Premiul Săptămânal sau Premiul cel Mare va fi expediat prin curierat rapid către părinţii sau reprezentanţii legali ai acestuia. Datele de contact ale Participantului minor (numărul de telefonşi adresa de e-mail) vor fi furnizate de către părinţi sau de către reprezentanţii legali ai minorului la momentul creării contului personal pe site-ul Campaniei Promoţionale.

8.2.2. Premiile Săptămânale sau Premiul Mare vor fi expediate prin curierat rapid către Participanţii declaraţi câştigători cu vârsta între 16 şi 18 ani după o notificare telefonică şi electronică prealabilă. Datele de contact ale Participanţilor minori (numărul de telefon şi adresa de e-mail) vor fi furnizate de către părinţi sau reprezentanţii legali ai Participanţilor minori la momentul creării contului personal pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn.

8.2.3. În termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Participanţii au fost declaraţi câştigători, părinţii sau reprezentanţii legali ai Participanţilor minori vor trimite la adresa KISS FM datele referitoare la adresa poştală la care urmează să fie expediat premiul şi datele de identificare necesare pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire (nume, prenume, serie şi nr. BI/CI, CNP).

8.2.4. În cazul în care câştigătorul Premiului Săptămânal sau Premiului cel Mare este minor cu vârsta între 16 şi 18 ani, acesta este îndreptăţit să intre în posesia Premiului prin intermediul părinţilor sau al reprezentantului legal. Aceştia din urmă vor semna o declaraţie prin care vor absolvi Organizatorul şi AXN de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a Premiului respectiv reprezentantului minorului, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de acesta. 

8.3. Rezerve

8.3.1. La fiecare tragere la sorti vor fi extrase câte 2 rezerve pentru fiecare Premiu Săptămânal şi de asemenea la tragerea la sorţi pentru Premiul cel Mare vor fi extrase 2 rezerve, pentru situaţia în care câştigătorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite adresa de livrare a Premiului către adresa AXN (raluca_canteri@spe.sony.com) sau Kiss FM (prin intermediul site-ului kissfm.ro sectiunea Contact) în termenul specificat în secţiunile 8.1.3. şi 8.2.3. din prezentul Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi rezervele în situaţia în care Participantul câştigător nu îndeplineşte oricare din condiţiile de atribuire a Premiului ori nu îndeplineşte formalităţile cerute de Organizator şi prevăzute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Premiul Săptămânal sau Premiul Mare câştigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda Premiul. 

8.3.2. Lista Participanţilor validaţi câştigători va fi publicată pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn în termen de 3 zile de la validare. Prin decizia ulterioară a Organizatorului, lista finală a tuturor Participanţilor validaţi câştigători poate fi publicată şi într-un ziar de circulaţie naţională.

SECŢIUNEA 9: Taxe şi impozite

9.1. Valoarea totală brută a premiilor prevăzute în secțiunea 6 este de 12.060 RON (TVA inclus). 

9.2. AXN prin mandatar Cable Direct se obligă să calculeze, să rețină la sursă şi să plătească impozitul datorat de către Participanţi pentru veniturile corespunzătoare Premiilor, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.

9.3. Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul și/sau AXN nu sunt răspunzători de plata oricărei alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu Premiile acordate în cadrul Campaniei Promoționale, acestea fiind exclusiv în sarcina Participantului câştigător.

9.4. Participanţilor la Campania Promoţională nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Promoţiei.

SECŢIUNEA 10: Regulamentul Promoţiei

10.1. Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe toata perioada Promoţiei pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn.

10.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Campaniei Promoţionale în orice moment al acesteia şi/sau dreptul de a schimba regulile de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea în acest sens, în condiţiile secţiunii 5.5. de mai sus.

10.3. Organizatorul și/sau AXN nu sunt răspunzători de erorile ivite din cauza funcţionării defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fără a se limita la, mesaje care nu ajung la destinaţie din cauza unor erori care nu sunt imputabile Organizatorului și/sau AXN, funcţionarea necorespunzătoare ori nefuncţionarea temporară a serviciilor de internet etc.).

SECŢIUNEA 11: Protecţia datelor personale

11.1. În vederea desfăşurării Campaniei Promoţionale, Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanţilor la această Promoţie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operatori înregistrați la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În acest sens, KISS FM deține calitatea de operator date cu caracter personal în baza notificării nr. […].

11.2. Prin înscrierea la Promoţie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi/sau adresa lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligaţii sau plăţi din partea acestuia din urmă.

11.3. Organizatorul se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătură cu Participanţii. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

11.4. Accesarea şi înregistrarea pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn echivalează cu exprimarea acordului de către Participanţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De asemenea, participarea la Campania Promoţională şi bifarea corespunzătoare pe formularul de înregistrare echivalează cu exprimarea consimțământul Participantului în legătură cu primirea de către acesta a mesajelor comerciale conform dispoziţiilor Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic.

11.5. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanți care au bifat în formularul electronic de pe site-ul http://www.kissfm.ro/axncăsuţa privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (“Am citit si sunt de acord cu termenii si condiţiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”) precum şi căsuţa privind acordul de comunicări ulterioare în scop de marketing direct, respectiv (“Sunt de acord sa primesc pe viitor informaţii cu caracter promoţional din partea KISS FM prin orice mijloace de comunicare“).

11.6. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta secţiune presupune ca datele personale ale Participanţilor să intre în baza de date a Organizatorului şi ca aceştia să primească materiale informative prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

11.7. Organizatorul se obligă să le respecte Participanţilor drepturile prevăzute de lege şi va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenţa și pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa KISS FM [str. Splaiul Independentei nr.319G, City Building, sectiunea B, et.7, camera B, sector 6].

11.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi, cu excepţia societăţii de mailing şi a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

11.9. La cererea scrisă a Participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa KISS FM, Organizatorul se obligă: 

i) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; 

ii) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legii; 

iii) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SECŢIUNEA 12: Litigii

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul KISS FM.

SECŢIUNEA 13: Forţa Majoră

13.1. În cazul apariţiei unui caz de Forţă Majoră în înţelesul noţiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, dacă o situaţie de Forţă Majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei Promoţionale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. 

13.2. Dacă invocă Forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanţilor existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia respectivului caz de Forţă Majoră.

SECŢIUNEA 12: Diverse

14.1.    Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei Promoţionale se vor putea trimite la adresa KISS FM [str. Splaiul Independentei nr.319G, City Building, sectiunea B, et.7, camera B, sector 6] în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data publicării listei Participanţilor declaraţi câştigători care se consideră lezaţi în vreun fel. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

14.2.    Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii Promoţionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promoţii. 

14.3.  În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL

Prin SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

Prin […]

Funcția […]

 

 

_______________________________

 

 

 

 

ANEXĂ

Programul Producțiilor TV Relevante

 

ZI

DATA

ORA

TITLU/ EPISODUL

CANAL

LUNI

14 oct 

23.15

Spartacus 202  

AXN Black

MARTI

15 oct

22.00

Politisti fara frontiere 105

AXN

MIERCURI

16 oct

22.15

Lista clientilor 103

AXN White

LUNI

21 oct

23.15

Spartacus 203  

AXN Black

MARTI

22 oct

22.00

Politisti fara frontiere 106

AXN

MIERCURI

23 oct

22.15

Lista clientilor 104

AXN White

LUNI

28 oct

23.15

Spartacus 204 

AXN Black

MARTI

29 oct

22.00

Politisti fara frontiere 107

AXN

MIERCURI

30 oct

22.15

Lista clientilor 105

AXN White

LUNI

4 nov

23.15

Spartacus 205 

AXN Black

MARTI

 

5 nov

22.00

Politisti fara frontiere 108

AXN

MIERCURI

6 nov

22.15

Lista clientilor 106

AXN White