REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE ON-LINE „AXN și KissFM ABSENTA”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

 1. 1.1. Organizatorul campaniei promoţionale AXN și KissFM ABSENTA (denumită în cele ce urmează “Campania Promoţională” sau „Promoţia”)  este MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Splaiul Independenței nr. 319G, City Building, secțiunea B, et.7, camera B, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4497/2001, cod unic de înregistrare RO 13869251, capital social 200 RON, având IBAN nr. RO 68 INGB 0001 0081 5814 8910, deschis la ING Bank București, (denumită în cele ce urmează ”Organizatorul” sau “KISS FM”) și care deține autorizarea și împuternicirea de a desfășura Campania Promoțională de la următoarele societăți:
  1. (i) AG RADIO HOLDING S.R.L. (“AG”), cu sediul în București, Splaiul Independentei, Nr 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4780/10.04.2013, cod unic de înregistrare: 31491668 (RO), persoană juridică română deținătoare a licențelor de radio “KISS FM” și “MAGIC FM”;
  2. (ii) CANET RADIO S.R.L. (“CANET”) cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 319G, City Building, secțiunea B, et.7, camera C, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15043/2007, cod unic de înregistrare: 20211002 (RO), capital social: 200 lei, persoană juridică română deținătoare a licenței de radio “ROCK FM”.

1.2. Toate Premiile care vor fi acordate în cadrul Campaniei Promoționale sunt oferite de AXN Europe Limited, cu sediul în Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londra W1F 9LU, Anglia, înregistrată sub nr. 4823833, cod de înregistrare în scopuri de TVA GB 824 4697 07 (denumită în cele ce urmează „AXN”).

1.3. Campania Promoţională se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oricând pe parcursul desfăşurării Campaniei. Astfel de modificări vor fi făcute public cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare, în condiţiile secţiunii 5.5. de mai jos.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

2.1. În prezentul Regulament, în afara noţiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificaţie:

 1. a) „Forţa majoră – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independentă de voinţa Participanţilor sau a Organizatorului, neimputabilă acestora şi care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depăşită de către aceştia, şi care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forţă majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanţe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundaţii, perturbări ale traficului aerian sau de altă natură, restricţii de călătorie în ţară sau în străinătate şi alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acţiuni ale instituţiilor publice.
 2. b) „Mecanismul Campaniei Promoţionale” -  reprezintă mecanismul de desfășurare a Campaniei Promoționale, astfel cum este acesta descris la secțiunea 5 din prezentul Regulament;
 3. c) Organizatorul” – este organizatorul Campaniei Promoţionale, identificat conform secţiunii 1.1. de mai sus şi având atribuţii în Campania Promoţională stabilite prin prezentul Regulament;
 4. d) „Participanţii - toate persoanele fizice cetăţeni romani, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei Promoţionale, cu excepția prevăzută la secțiunea 4.2. de mai jos, care îndeplinesc condiţiile menţionate în secţiunea 4 de mai jos;
 5. e) „Producția TV Relevantă” – producția TV constând în episodul dintr-un serial difuzat de AXN pe canalele TV AXN, la finalul căruia și în legătură cu care se vor publica săptămânal pe site-ul Campaniei Promoționale câte trei (3) întrebări aferente Campaniei Promoționale, în condițiile stabilite de prezentul Regulament; 
 6. f) „Premiile Săptămânale” – reprezintă produsele descrise la secțiunea 6.1. din prezentul Regulament;
 7. g) „Promoţia” sau „Campania Promoţională” – reprezintă acest program care se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament.
 8. h) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei Promoţionale, inclusiv anexele şi actele adiţionale ulterioare care fac parte din acesta.

SECTIUNEA 3. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei Promoţionale 

3.1. Campania Promoţională are loc pe o perioada de patru (4) săptămâni, în intervalul 25 septembrie – 22 octombrie 2017

3.2. Promoţia se va desfăşura pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 4. Participanţii şi condiţiile de participare la Campania Promoţională 

4.1. Pentru a participa la Campania Promoţională, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. i. să fie persoane fizice cetăţeni români; 
  2. ii. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei Promoţionale; 
  3. iii. să acceseze pagina dedicată Campaniei Promoționale de pe site-ul www.kissfm.ro, secțiunea Concursuri, respectiv http://www.kissfm.ro/axn
  4. iv. să completeze toate câmpurile obligatorii din formularul de înscriere la Campania Promoţiei accesibil pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn
  5. v. să aleagă una (1) dintre cele trei (3) întrebări săptămânale aferente publicate de către Organizator și să răspundă corect la aceasta prin bifarea răspunsului în căsuța aferentă raspunsului corect al fiecărei întrebări;
  6. vi. să îşi exprime acordul pentru participarea la tragerea la sorţi organizată pentru Premiile Săptămânale;
  7. vii. să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament. 

4.2. Prin derogare de la prevederile art. 4.1. ii) de mai sus, persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 – 18 ani pot participa la prezenta Campanie Promoţională doar cu acordul explicit al părintelui sau reprezentantului legal al acestuia. 

4.3. La îndeplinirea cerinţelor de la art. 4.1., respectiv 4.2. de mai sus, Participantul va fi înscris automat la tragerea la sorţi electronică organizată săptămânal, având șansa de a câștiga unul dintre Premiile Săptămânale. 

4.4. Același Participant poate să se înscrie la concurs o data pe săptămână, prin completarea formularului de concurs și a răspunsului la una dintre cele trei întrebări.

 

4.5. În cazul în care un Participant a câștigat unul dintre Premiile Săptămânale acordate prin tragere la soți, acesta NU pierde dreptul de a participa în continuare la Campania Promoțională. Participantul câștigător are posibilitatea de a participa în continuare la concurs și de a câștiga și alte Premii ale Promoției.

 

4.6. La Promoţie NU pot participa angajaţii Organizatorului, ai AXN, ai agenţiilor şi societăţilor implicate în organizarea şi derularea acestei Campanii Promoţionale, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) şi soţul /soţia celor menţionaţi mai sus.

4.7. De asemenea, NU pot participa la Promoţie persoanele juridice sau asociaţiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociaţii familiale autorizate în care angajaţii Organizatorului, ai AXN, angajaţii agenţiilor implicate şi/sau ai distribuitorilor Organizatorului, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) ori soţul /soţia acestora deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

4.8. Participarea la această Campanie Promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui Participanţilor câştigători. Prin participarea la Promoţie, Participanţii acceptă intrarea automată în baza de date a Organizatorului.

4.9. Prin simpla participare la Promoţie, Participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor şi a îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului si ale AXN. 

4.10. Promoţia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunţa în mod public aceste modificări, prin publicarea acestora pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn. 

SECŢIUNEA 5. Participarea la Promoţie şi Mecanismul Campaniei Promoţionale

5.1. În vederea participării la Promoţie, Participanţii trebuie să acceseze site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn şi să parcurgă etapele stabilite prin prezenta secţiune.

5.2. Pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn, Organizatorul va publica săptămânal, câte trei (3) întrebări cu trei (3) variante de raspuns, dintre care numai una corecta referitoare la Producția TV ABSENTA. Fiecare Participant trebuie sa aleagă una (1) dintre cele trei (3) întrebări publicate si sa răspundă corect si astfel se califică automat pentru tragerea la sorți care va fi desfășurată săptămânal și în urma căreia vor fi desemnați câștigătorii Premiilor Săptămânale. Întrebările vor fi disponibile Participanților de la sfârșitul difuzarii Producției TV și până la finalul fiecărei săptămâni de concurs. Mecanismul se va relua în fiecare săptămână din durata Promoției.

5.3. Detaliile referitoare la aducerea la îndeplinire a mecanismului Promoţiei şi modul de participare vor fi disponibile pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn

5.4. Pentru a participa la Campania Promoţională şi a putea câştiga Premiile oferite în cadrul Campaniei Promoţionale, Participanţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile stabilite potrivit secțiunii 4 de mai sus și să răspundă corect la cel puțin una (1) dintre cele trei (3) întrebări publicate săptămânal pe site-ul Campaniei Promoţionale, în condițiile stabilite de prezentul Regulament.

5.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a actualiza şi/sau modifica Mecanismul Campaniei Promoţionale prevăzut în prezenta secţiune şi pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn. 

SECŢIUNEA 6. Premiile Promoţiei şi atribuirea acestora

6.1. Premiile 

6.1.1. La începutul fiecărei săptămâni din durata de desfăşurare a Promoţiei, respectiv în fiecare  luni până la ora 19.00, vor fi desemnați prin tragere la sorţi câştigătorii pentru fiecare dintre Premiile Săptămânale oferite de AXN.

6.1.2. Premiile atribuite săptămânal în cadrul prezentei Campanii Promoționale (denumite în cele ce urmează „Premiile”) constau în următoarele:

 1. a) câte un (1) o pereche de casti rezistente la apa
 2. b) câte o (1) boxa bluetooth rezistenta la apa
 3. c) un  (1) aparat foto digital

6.1.3. Prin urmare, ansamblul Premiilor Promoției oferite de AXN va fi alcătuit din patru (4) mp3 playere, patru (4) boxe bluetooth,  un (1) playstation 4 PRO cu camera VR, ochelari VR si joc VR (denumite în acest Regulament prin „Premiile Promoției” sau „Premiile”). 

 

SECȚIUNEA 7. Tragerile la sorți

 

7.1. Tragerile la sorţi vor fi efectuate la nivel naţional şi vor include toţi Participanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Regulament şi cerute pentru participarea la tragerea la sorţi.

 

7.2. Tragerile la sorţi pentru Premiile Săptămânale vor avea loc în fiecare săptămână a Campaniei Promoţionale după următoarea planificare:

 1. Săptămâna 1: tragerea la sorţi are loc luni, în data de 2 octombrie 2017, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 25 septembrie-1 octombrie 2017, ora 23.59.59 inclusiv. Se va extrage un premiu constand inr-un mp3 player, o boxa wireless si un aparat foto.
 2. Săptămâna 2: tragerea la sorţi are loc luni, în data de 9 octombrie 2017, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 2-8 octombrie 2017, ora 23.59.59 inclusiv. Se va extrage un premiu constand inr-un mp3 player, o boxa wireless si un aparat foto.
 3. Săptămâna 3: tragerea la sorţi are loc luni, în data de 16 octombrie 2017, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 9-15 octombrie 2017, ora 23.59.59 inclusiv. Se va extrage un premiu constand inr-un mp3 player, o boxa wireless si un aparat foto.
 4. Săptămâna 3: tragerea la sorţi are loc marti, în data de 23 octombrie 2017, pentru Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la secțiunea 4 de mai sus în perioada 16-22 octombrie 2017, ora 23.59.59 inclusiv. Se va extrage un premiu constand inr-un mp3 player, o boxa wireless si un aparat foto. si marele premiu un Playstation 4 PRO cu camera VR, ochelari VR si joc VR.
 5. 7.3. După fiecare tragere la sorți se vor desemna Participanții câştigători prin tragere la sorţi electronică dintre Participanţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus.

7.4. Participanţii care au luat parte la o tragere la sorţi nu vor putea participa la o altă tragere la sorţi decât dacă au îndeplinit condiţiile din secţiunea 4 în cadrul săptămânii pentru care se face noua tragere la sorţi. 

7.5. Tragerile la sorți din această Campanie Promoțională vor fi realizate prin mijloace electronice în prezența persoanelor desemnate de către Organizator. Tragerile la sorți vor fi consemnate într-un înscris în care se vor prevedea numele și prenumele Participanților Câștigători, Premiul și datele de contact ale acestora. Prin decizia Organizatorului, la tragerile la sorți poate participa și un avocat care va atesta efectuarea acestora.

7.6. Numele fiecărui Participant declarat câştigător al unui Premiu Săptămânal oferit prin tragere la sorţi va fi făcut public pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn la data la care are loc respectiva tragere la sorţi, conform secţiunii 7 de mai sus.

SECȚIUNEA 8. Intrarea în posesia Premiilor Săptămânale 

8.1. Condiții generale 

8.1.1. Un Participant poate primi unul sau mai multe Premii Săptămânale pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei Promoţionale, în funcție de numărul de înscrieri la concurs și cu condiția să îndeplinească în mod cumulativ condițiile stabilite la secțiunea 4 de mai sus. Un Participant declarat câştigător al unui Premiu Săptămânal poate participa și la o altă tragere la sorţi pentru Premiile Săptămânale în cadrul Campaniei Promoționale şi poate fi declarat câştigător dacă în săptămâna anterioară respectivei trageri la sorți îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile de participare prevăzute la secțiunea 4 de mai sus.

8.1.2. Premiile Săptămânale vor fi expediate prin curierat rapid către Participanţii declaraţi câştigători, în termen de 2 săptămâni după încheierea Campaniei Promoționale, după o notificare telefonică şi electronică prealabilă. Datele de contact ale Participanţilor (numărul de telefon şi adresa de e-mail) vor fi furnizate de Participanţi la momentul creării contului personal pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn.

8.1.3. În termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Participanţii au fost declaraţi câştigători, aceştia vor trimite la adresa de mail AXN (raluca_canteri@spe.sony.com) date referitoare la adresa poştală la care urmează să fie expediat premiul şi datele de întocmire a procesului-verbal de predare primire (nume, prenume, serie şi nr. BI/CI, CNP).

8.1.4. Procesul verbal de predare-primire va fi completat şi semnat de către AXN şi trimis spre semnare, împreună cu Premiul Săptămânal, Participantului declarat câştigător. Un exemplar al procesului-verbal semnat de Participantul declarat câştigător va fi returnat către AXN  prin curierul care a efectuat livrarea.

8.1.5. Dacă ulterior tragerii la sorţi conform secţiunii 7 din prezentul Regulament AXN nu poate preda Premiul Săptămânal, acesta va fi păstrat pe o perioadă de 15 zile, timp în care Participantul va fi contactat telefonic. În situaţia în care nici după expirarea termenului de 15 zile de mai sus Premiul nu poate fi acordat din motive neimputabile AXN, acesta îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda Premiul respectivului Participant declarat câştigător.

8.1.6. De asemenea, în cazul refuzului vreunui Participant câştigător de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

8.1.7. Organizatorul şi AXN nu pot fi ţinuţi răspunzători dacă Premiile Săptămânale nu ajung la destinaţie sau dacă ajunge deteriorat din cauza funcţionării defectuoase a serviciilor de curierat ori din cauza adreselor incomplete furnizate.

8.2. Condiții speciale pentru Participanții câștigători cu vârsta între 16 - 18 ani

8.2.1. În cazul în care un Participant declarat câştigător este minor cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, Premiul Săptămânal va fi expediat prin curierat rapid către părinţii sau reprezentanţii legali ai acestuia. Datele de contact ale Participantului minor (numărul de telefonşi adresa de e-mail) vor fi furnizate de către părinţi sau de către reprezentanţii legali ai minorului la momentul creării contului personal pe site-ul Campaniei Promoţionale.

8.2.2. Premiile Săptămânale vor fi expediate prin curierat rapid către Participanţii declaraţi câştigători cu vârsta între 16 şi 18 ani după o notificare telefonică şi electronică prealabilă. Datele de contact ale Participanţilor minori (numărul de telefon şi adresa de e-mail) vor fi furnizate de către părinţi sau reprezentanţii legali ai Participanţilor minori la momentul creării contului personal pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn.

8.2.3. În termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Participanţii au fost declaraţi câştigători, părinţii sau reprezentanţii legali ai Participanţilor minori vor trimite datele referitoare la adresa poştală la care urmează să fie expediat premiul şi datele de identificare necesare pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire (nume, prenume, serie şi nr. BI/CI, CNP).

8.2.4. În cazul în care câştigătorul Premiului Săptămânal este minor cu vârsta între 16 şi 18 ani, acesta este îndreptăţit să intre în posesia Premiului prin intermediul părinţilor sau al reprezentantului legal. Aceştia din urmă vor semna o declaraţie prin care vor absolvi Organizatorul şi AXN de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a Premiului respectiv reprezentantului minorului, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de acesta. 

8.3. Rezerve

8.3.1. La fiecare tragere la sorti vor fi extrase câte 2 rezerve pentru fiecare Premiu Săptămânal, pentru situaţia în care câştigătorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite adresa de livrare a Premiului către adresa AXN (raluca_canteri@spe.sony.com) în termenul specificat în secţiunile 8.1.3. şi 8.2.3. din prezentul Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi rezervele în situaţia în care Participantul câştigător nu îndeplineşte oricare din condiţiile de atribuire a Premiului ori nu îndeplineşte formalităţile cerute de Organizator şi prevăzute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Premiul Săptămânal câştigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda Premiul. 

8.3.2. Lista Participanţilor validaţi câştigători va fi publicată pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn în termen de 3 zile de la validare. Prin decizia ulterioară a Organizatorului, lista finală a tuturor Participanţilor validaţi câştigători poate fi publicată şi într-un ziar de circulaţie naţională.

SECŢIUNEA 9: Taxe şi impozite

9.1. AXN se obligă să calculeze, să rețină la sursă şi să plătească impozitul datorat de către Participanţi pentru veniturile corespunzătoare Premiilor, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.

9.2. Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul și/sau AXN nu sunt răspunzători de plata oricărei alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu Premiile acordate în cadrul Campaniei Promoționale, acestea fiind exclusiv în sarcina Participantului câştigător.

9.3. Participanţilor la Campania Promoţională nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Promoţiei.

SECŢIUNEA 10: Regulamentul Promoţiei

10.1. Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe toata perioada Promoţiei pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn.

10.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Campaniei Promoţionale în orice moment al acesteia şi/sau dreptul de a schimba regulile de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea în acest sens, în condiţiile secţiunii 5.5. de mai sus.

10.3. Organizatorul și/sau AXN nu sunt răspunzători de erorile ivite din cauza funcţionării defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fără a se limita la, mesaje care nu ajung la destinaţie din cauza unor erori care nu sunt imputabile Organizatorului și/sau AXN, funcţionarea necorespunzătoare ori nefuncţionarea temporară a serviciilor de internet etc.).

SECŢIUNEA 11: Protecţia datelor personale

11.1. În vederea desfăşurării Campaniei Promoţionale, Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanţilor la această Promoţie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operatori înregistrați la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

11.2. Prin înscrierea la Promoţie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi/sau adresa lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligaţii sau plăţi din partea acestuia din urmă.

11.3. Organizatorul se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătură cu Participanţii. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

11.4. Accesarea şi înregistrarea pe site-ul Campaniei Promoţionale http://www.kissfm.ro/axn echivalează cu exprimarea acordului de către Participanţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De asemenea, participarea la Campania Promoţională şi bifarea corespunzătoare pe formularul de înregistrare echivalează cu exprimarea consimțământul Participantului în legătură cu primirea de către acesta a mesajelor comerciale conform dispoziţiilor Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic.

11.5. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct vor fi adresate doar acelor Participanți care au bifat în formularul electronic de pe site-ul http://www.kissfm.ro/axn căsuţa privind acordul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (“Am citit si sunt de acord cu termenii si condiţiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”) precum şi căsuţa privind acordul de comunicări ulterioare în scop de marketing direct, respectiv (“Sunt de acord sa primesc pe viitor informaţii cu caracter promoţional din partea KISS FM prin orice mijloace de comunicare“).

11.6. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta secţiune presupune ca datele personale ale Participanţilor să intre în baza de date a Organizatorului şi ca aceştia să primească materiale informative prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

11.7. Organizatorul se obligă să le respecte Participanţilor drepturile prevăzute de lege şi va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenţa și pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa KISS FM [str. Splaiul Independentei nr.319G, City Building, sectiunea B, et.7, camera B, sector 6].

11.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi, cu excepţia societăţii de mailing şi a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

11.9. La cererea scrisă a Participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa KISS FM, Organizatorul se obligă: 

i) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; 

ii) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legii; 

iii) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SECŢIUNEA 12: Litigii

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul KISS FM.

SECŢIUNEA 13: Forţa Majoră

13.1. În cazul apariţiei unui caz de Forţă Majoră în înţelesul noţiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, dacă o situaţie de Forţă Majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei Promoţionale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. 

13.2. Dacă invocă Forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanţilor existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia respectivului caz de Forţă Majoră.

SECŢIUNEA 12: Diverse

14.1.    Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei Promoţionale se vor putea trimite la adresa KISS FM [str. Splaiul Independentei nr.319G, City Building, sectiunea B, et.7, camera B, sector 6] în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data publicării listei Participanţilor declaraţi câştigători care se consideră lezaţi în vreun fel. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

14.2.    Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii Promoţionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promoţii. 

14.3.  În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.