Regulamentul promoţiei "Cafemio şi Kiss FM te trimit la Viena!"

1. Desfăşurarea campaniei:

 

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „Cafemio şi Kiss FM te trimit la Viena !” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. RAUCH ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor, Nr. 80, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu număr ul J40/5738/2001 şi având cod unic de înregistrare RO13958944 (denumită în continuare “Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul"), document obligatoriu pentru toţi Participanţii la Campanie, aşa cum aceştia sunt definiţi mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificărilor. Campania este realizată cu sprijinul Kiss Fm - SC MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319G, City Building, Secţiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4497/2001, cod de înregistrare fiscala RO 13869251, capital social 200 RON, având IBAN nr. RO68 INGB 0001 0081 5814 8910, deschis la ING Bank Bucureşti, reprezentată prin Dl. Florin Ciobica – Administrator Unic - Director General.

Campania se va desfăşura în perioada 20.05.2013 – 14.06.2013, pe teritoriul României.

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată şi conform legislaţiei Uniunii Europene.

 

1.2 Poate participa orice persoană fizică cu varsta minimă de 18 ani, cu domiciliul în România, care participa la promoţie prin modalitatea de înscriere în condiţiile şi în perioada stabilită prin prezentul Regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi ai celorlalte societăţi implicate în mod direct în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei (inclusiv ai Reprezentanţilor şi Împuterniciţilor Organizatorului), a soţilor şi a rudelor de gradul întâi ale acestora, în linie directă şi colaterala. Acestia vor fi denumiţi în continuare „Participanţi”. În cazul în care câştigătorul/câştigătoarea unuia din premii este o persoană fizică, care îndeplineşte condiţiile din prezentul Regulament, dar este lipsită de capacitate de exerciţiu, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna în numele câştigătorului o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricaror daune sau pretenţii de orice natura legate de premiul respectiv. 

 

1.3    Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit pe site-ul www.rauch.cc în pagina de limba română precum şi pe site-ul www.kissfm.ro.

 

 

2. Mecanismul campaniei promoţionale:

 

2.1 În fiecare zi din perioada promoţiei, doritorii se pot înscrie prin SMS la 0751 775 511. SMS-ul poate fi expediat doar din reţelele Vodafone, Orange şi Cosmote, iar tariful pentru expedierea unui SMS este tarif normal, acest tarif reprezentând exclusiv taxa percepută de către operatorii de telefonie mobilă. Textul mesajului va conţine numele participantului. Realizatorii emisiunii matinale difuzată în intervalul 7.00-10.00 pe postul de radio Kiss FM vor efectua extrageri aleatoare în fiecare vineri din perioada promoţiei, cu excepţia zilei de vineri 20.05.2013, cu ajutorul unui software, îl vor suna pe participantul deja selectat de către softul respectiv, pe numărul de pe care a trimis SMS-ul de înscriere şi îi vor solicita să răspundă la o întrebare, oferindu-i şansa de a câştiga unul dintre premii. Dacă participantul selectat nu ştie răspunsul la întrebare, procedeul se va relua, apelându-se un participant de pe lista de rezervă conform alineatelor e.) şi f.) ale articolului 2.5. al prezentului regulament. În fiecare zi de vineri din perioada promoţiei, cu excepţia zilei de vineri, 20.05.2013, extragerile se vor efectua din toate mesajele primite până în ziua anterioară (joi) până la orele 16.00 

 

2.2 Fiecare Participant extras la tragerea la sorţi efectuată de către KissFM va fi contactat telefonic de către Organizator de pe unul din numerele de telefon ale acestuia, în maxim 7 zile lucrătoare de la data extragerii, pe numărul de telefon mobil de pe care a trimis mesajul SMS de înscriere în Campanie; acesta va fi anunţat de calitatea de potenţial câştigător şi asupra modalităţii de intrare în posesie a câştigului şi va fi informat că pentru validare va trebui să se prezinte cu actul de identitate valabil şi o copie după acesta,

 

2.3 Câştigătorii au la dispoziţie un termen de 5 zile calendaristice de la data anunţării de către Organizator să confirme că sunt de acord cu primirea premiului şi să trimită prin email, la adresa office.ro@rauch.cc, o copie a documentelor solicitate de către Organizator şi menţionate în prezentul Regulament. Dacă un câştigător nu poate fi contactat de către Organizator în cele 7 zile lucrătoare menţionate la art. 2.2. al acestui Regulament sau nu trimite în atenţia Organizatorului, în termen de 5 zile calendaristice de la anunţare cele solicitate, atunci este invalidat.

 

2.4 Dacă un Participant încearcă să fraudeze în orice fel participarea la Campanie, Organizatorul işi rezervă dreptul de a restricţiona definitiv, pe toată durata Campaniei, toate mesajele trimise de la respectivul număr  de telefon sau, dupa caz, va invalida respectivul câştigător.

 

2.5 a.) Câştigătorii pot refuza să ofere informaţiile de mai sus, prin această acţiune, ei renunţând la premiu.

 

        b.) Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramâne în proprietatea Organizatorului putând fi folosite în campaniile următoare.

 

        c.) Orice alte tentative de fraudă a unuia dintre potenţialii câştigători atrage după sine anularea premiului câştigat de către acesta. De asemenea, în niciun caz, premiul acestuia nu se va valida dacă acesta nu a respectat întocmai prevederile acestui Regulament. 

 

       d.) Câştigătorii premiilor vor fi stabiliţi după ce se efectuează extragerile din datele de 31.05, 7.06 şi 14.06.2013.

 

       e.) Pentru fiecare premiu oferit, se va întocmi o listă de rezervă cu câte 3 participanţi.

 

        f.) În cazul în care unul dintre participanţii extraşi, nu poate fi validat ca fiind câştigător, vor fi contactaţi participanţii aflaţi pe lista de rezervă, începând cu primul în ordinea extragerii. În cazul în care nici acesta nu va putea fi validat ca fiind câştigător va fi contactat al doilea extras aflat pe lista rezervelor, iar dacă nici acesta nu va fi validat se va contacta al treilea participant extras aflat pe lista rezervelor. Dacă nu se va putea valida niciun participant extras ca fiind câştigător, atunci premiul respectiv nu se va mai acorda.

 

       g.) Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate pentru erorile tehnice survenite în cadrul reţelei de telefonie mobile, atunci când acestea afectează comunicarea între Organizator şi persoana participantă la campanie sau între KissFM şi participant.

 

3. Premiile:

 

În cadrul promoţiei se acordă:

 

-   3 (trei) premii principale constând fiecare în câte un voucher valabil până la 31.12.2015, pentru 2 persoane, cazare 2 nopţi în regim de demipensiune la Hotel Lindner – 4 stele în Praga, Cehia, intrare zona wellness spa și bufet mic dejun. Nu este inclus transportul până la destinaţie și retur.

 

3.1.  Valoarea totală a premilor este urmatoarea:

 

Valoarea brută totală a premiilor este de 11349 lei TVA inclus

- Valoarea brută a unui premiu este de 3783 lei TVA inclus

Orice alte cheltuieli decât cele menţionate mai sus nu sunt incluse în premiile acordate şi nici suportate de către Organizator.

 

3.2    Premiile se vor acorda în fiecare zi de vineri, pe perioada campaniei de către reprezentanţi ai postului de radio Kiss FM. În cazul în care premiile acordate nu sunt oferite până la data terminării campaniei, acestea sunt declarate nule şi nu vor mai fi acordate.

 

3.3.   Câştigătorii vor fi sunaţi, ulterior intrării în legatură directă cu realizatorii emisiunii, de un reprezentant Kiss FM, pentru a le prelua datele de contact.

 

3.4.    Organizatorul nu va fi răspunzător de eventualele interdicţii ale câştigătorului legate de obţinerea vizei sau de inexistenţa documentelor de călătorie sau nevalabilitatea documentelor de călătorie ale câştigătoriului necesare pentru efectuarea excursiei. De asemenea, Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru evenimentele din timpul excursiei, pentru calitatea acesteia sau pentru alte riscuri inerente.

 

3.5    O persoană nu poate câştiga mai mult de un premiu, însă işi poate înscrie oricâte şanse, cu condiţia respectării prevederilor acestui Regulament.

 

3.6   Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cost SMS, cost expediere plic, cost de consultare Regulament prin intermediul mai multor canale: poştă, telefon, internet, precum şi costul comunicării prin intermediul reţelei de telefonie mobile şi al achiziţionării produselor Rauch participante, etc.).

 

4. Intrarea în posesia premiului:

 

4.1     Participantul urmează a se prezenta la locul şi în termenul indicat de Organizator, pentru a beneficia de premiu.

 

4.2    În situaţia neprezentării participantului în termenul acordat sau dacă nu este îndeplinită orice altă condiţie impusă de prezentul Regulament, premiul nu va mai fi acordat acestuia.

 

4.3    Câştigătorul nu poate ceda drepturile asupra premiului câştigat unei alte persoane şi nici nu poate primi contravaloarea acestuia în bani sau alte prestaţii.

 

4.4    După predarea premiului către câştigător, se va încheia un proces verbal, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Organizatorului cu câştigătorul, ce va fi înscris cu datele de identificare complete (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, seria şi număr ul buletinului sau cărţii de identitate şi CNP-ul) ale câştigătorului. Prin prezentul regulament, Organizatorul împuterniceşte Kiss FM ca reprezentant autorizat pentru desemnarea potenţialilor câştigători. Menţionăm că acest proces verbal (declaraţie) nu poate avea titlu de contract, acesta se supune condiţiilor prezentului regulament. În cazul în care există neconcordanţe între declaraţie şi regulament, acesta din urma va fi considerat valabil.

 

4.5     După acordarea premiilor, numele câştigătorilor şi premiile câştigate vor putea fi publicate de către Organizator pe siteurile www.kissfm.ro şi pe www.rauch.cc în pagina de limba română.

 

4.6.   Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această Campanie presupune acordul câştigătorilor referitor la faptul că persoana lor, numele, localitatea în care domiciliaza şi fotografia lor pot fi făcute publice şi folosite în materiale foto, audio şi video de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă în baza unei declaraţii scrise.

 

4.7.    Organizatorul nu va suporta nici un fel de cheltuieli după punerea câştigătorilor în posesia premiilor.

 

4.8    După predarea premiului către câştigător, se va încheia un proces-verbal de predare-primire, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Organizatorului cu câştigătorul, ce va fi înscris cu datele de identificare complete ale câştigătorului (numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, seria şi numărul cărţii de identitate şi CNP-ul ) ale câştigătorului.

 

5. Protecţia datelor personale

 

5.1.   În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Campanii. 

 

5.2.    Organizatorul, deţinând număr  de Operator de date cu caracter personal 14810, se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. 

 

5.3.   Participantul la promoţie în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

 

5.4.     Datele personale ale participanţilor sunt colectate doar cu scopul evidenţierii contabile conform legii româneşti în vigoare.

 

6. Litigii

 

6.1    Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluţionare nu va fi posibilă, litigiile vor fi deferite instanţelor judecătoreşti competente. 

 

7. Taxe şi Impozite

 

7.1.   Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. Avand în vedere valoarea derizorie a premiilor secundare, Organizatorul nu va avea nicio obligaţie de plată pentru acestea. 

 

8. Clauze diverse

 

8.1  Participarea la această Campanie implică acceptarea prezentului Regulament.

 

8.2     Regulamentul de participare stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate şi este pus la dispoziţie la sediul Rauch, la sediul Kiss Fm şi pe siteul Rauch şi Kiss Fm după cum urmează:

 

siteul Rauch în pagina de limba română – www.rauch.cc,

siteul Kiss Fm – www.kissfm.ro.

 

8.3.    Ordinea câştigătorilor la promoţie va rămâne în arhiva Kiss FM timp de 30 de zile şi va putea fi pusă la dispoziţie gratuit, tuturor celor care solicită acest lucru în scris, pe adresele mai sus menţionate.

 

8.4.  Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie de utilizare sau funcţionare pentru premiile acordate. De asemenea, Organizatorul nu-şi asumă nici o răspundere cu privire la calitatea serviciilor conţinute în premii sau la organizarea vacanţelor primite ca premii. În toate cazurile, răspunderea Organizatorului se va limita la predarea efectiva a voucher-elor de călătorie, urmând ca persoana câştigătoare să aibă o acţiune directă asupra furnizorilor de servicii menţionaţi în voucher-ul astfel predat.

 

8.5.   Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 

8.6.    Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În acest sens, organizatorul va putea refuza acordarea unui premiu sau participarea persoanelor la promoţie dacă aceastea au un comportament care afecteaza bunul mers al Campaniei sau abuzează de drepturile conferite de prezentul regulament. În mod particular, acordarea unui premiu se poate refuza conform celor de mai sus.

 

8.7.    În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

 

8.8.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări şi publicarea acestora pe www.kissfm.ro şi pe www.rauch.cc în pagina de limba română.

 

8.9.  a.) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

  b.) Premiile nu pot fi transferate sau schimbate în bani sub nici o formă indiferent de motiv. Costul trasportului către destinaţiile de vacanţă şi retur precum şi orice alte costuri adiţionale premiilor nu vor fi suportate de Organizator şi nici de o altă parte implicată în organizarea promoţiei.

 

 

 

S.C. RAUCH ROMÂNIA S.R.L.