REGULAMENT Kiss Fm - CAMPANIE PROMOTIONALA "Telekom – Robbie Williams" 2015

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

 Campania "Telekom – Robbie Wiliams " (denumita in cele ce urmeaza „campania”) este organizata de catre: 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/4497/2001, si cod unic de inregistrare RO13869251. 

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 17 iunie 2015 - 14 iulie 2015 inclusiv.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, Telekom.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

a) Concursul “Telekom – Robbie Williams” se va desfasura la postul de radio Kiss FM in perioada 17 iunie 2015 - 14 iulie 2015, de luni pana vineri, in intervalul orar 07.00- 10.00.

b) Pentru a participa la campanie, ascultatorii Kiss FM trebuie sa asculte emisunea “Razi cu Sergiu si Andrei” si sa raspunda la intrebarea adresata de realizatorii emisiunii, la momentul concursului.

c) Primul ascultator care suna in direct la 0722.20.60.20 (tarif normal) si raspunde corect la intrebare, este declarat castigator.

d) Se vor acorda in total 20 premii astfel:

- la concursul organizat la postul de radio Kiss FM va fi oferit cate un premiu la fiecare editie a emisiunii, mai exact un premiu pe zi;

e) Un premiu consta in: 

2 bilete la concertul sustinut de Robbie Williams pe 17 iulie 2015 in Piata Constitutiei din Bucuresti in valoare de 189 lei fiecare.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE 

Pe parcursul derularii campaniei, Organizatorul va oferi in total 20 premii in valoare totala de 7.560 lei (inclusiv TVA). 

In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor constand in obiecte cu contravaloarea acestora in bani sau in alte obiecte. Premiile nu pot fi cedate catre terti.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania “Telekom – Robbie Williams" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la campanie.

Nu pot participa la campanie angajatii Organizatorului, ai societatilor S.C. Media Group Services International si A.G. RADIO HOLDING S.R.L., (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), angajatii Telekom Romania precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale angajatilor companiilor mentionate anterior.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor (exceptie facand impozitul pe venit, venitul aferent voucherelor fiind neimpozabil in conditiile art. 77, alin. 4 din codul Fiscal).

SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 Castigatorii campaniei, urmare a participarii pe Kiss FM vor fi anuntati pe loc, in direct. Ulterior, castigatorii campaniei vor completa un proces- verbal de intrare in posesie a premiului.

Reprezentantul S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. va contacta castigatorul telefonic, in minim 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a campaniei.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie.

Un participant poate castiga o singura data la acest concurs la postul de radio Kiss FM.

Castigatorii vor fi identificati conform datelor personale furnizate realizatorului de programe la momentul concursului sau in baza formularului cu date personale completat pe www.kissfm.ro.

Orice discrepanta intre datele furnizate pe cele doua cai si cele din Buletinul de Identitate sau Cartea de Identitate prezentate la ridicarea premiului, duce la descalificare si ridicarea titlului de castigator.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 10573.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor Organizatorilor şi a cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Prin înscrierea în Campanie, participanţii sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi cu faptul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS) doar dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

Organizatorul le poate solicita câstigătorilor consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lui. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, câştigătorii vor semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie sau înmânarea premiilor de semnarea acestei declaraţii. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

 Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei (art. 18).

 Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. Media Group Services International S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti.

 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: organizarea Campaniei şi extragerea câştigătorilor.

SECTIUNEA 11. LITIGII

 Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maxim 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti. 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care le sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 Campania “Telekom – Robbie Williams" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro si pe postul de radio KissFM.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant incepand cu data de 17 iunie 2015, fie pe site-ul www.kissfm.ro, fie printr-o solicitare scrisa la sediul S.C. Media Group Services International S.R.L. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro. si/sau pe postul de radio KissFM.